top of page

【睡眠謬誤系列 — 小睡時房間要夠光】


BB啱啱出世頭幾個月,生理時鐘/晝夜節律 (circadian rhythm)未成熟,唔係太識得分晝夜,好容易會出現日夜顛倒嘅情況,日頭瞓好長時間,但係夜晚就會醒好耐都瞓番。


因此,好多人都聽過要比BB喺日間接觸更多陽光 ,幫助佢哋設定生理時鐘。但係到BB瞓覺嘅時候,好多父母都依然放BB喺一間光猛嘅房間小睡,目的就係要佢哋分辨日與夜。


其實咁樣係會影響佢哋嘅睡眠質素㗎 頭幾個月嘅時候咁樣做可能問題唔大,但係當BB大左,你就會發現佢哋係一間光嘅房間係會出現好多問題,例如好難入睡、瞓得唔好、日間小睡時間短等等。


BB其實唔怕黑,反而黑暗嘅房間會令到佢哋覺得好舒服好安穩,因為就好似佢哋以前喺媽媽肚入面咁樣漆黑一片,佢哋反而會更有安全感。而且黑暗嘅環境係有助分泌褪黑激素(melatonin),退黑激素係一種睡眠荷爾蒙,可以令我地較容易入睡,亦都可以瞓得耐啲。


過咗初生階段, BB對光線其實好敏感,光會令到佢哋難以入睡,當佢哋越來越大,想探索四周嘅環境,太光嘅房間亦會令佢哋唔願瞓覺,最終可能就會變得過分疲累,令佢哋嘅睡眠時間同質素都下降。


所以如果想改善BB嘅睡眠,不妨將間房整到漆黑一片,佢哋其實會瞓得更好㗎 如果想幫BB分辨日與夜 ,只要喺佢哋清醒嘅時候比佢哋接觸到足夠嘅陽光就可以啦!
68 views0 comments

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page