top of page

【瞓覺對BB有幾重要?】

我哋每日都要瞓覺,因為瞓覺對我哋嘅身心健康同發展有重要嘅影響。對嬰幼兒嚟講,瞓覺更加係非常重要。佢哋瞓得好,心情、胃口同身心發展都會好。


好多人都會知道,瞓覺可以令我哋疲倦嘅身體得到休息,幫身體叉叉電。同時,瞓覺嘅時候我哋亦都可以畀時間身體修補肌肉,消除新陳代謝物,增強免疫力。


除此之外,瞓覺亦都幫我哋調整荷爾蒙,分泌生長激素。瞓覺時候分泌嘅生長激素係比我哋清醒時候多三倍,所以要小朋友快高長大,瞓覺係一個關鍵因素。 研究亦指出,若嬰幼兒有足夠嘅睡眠,佢哋嘅嘅記憶力、反應能力、學習能力都會比較好。


早喺1925,Dr. Lewis M. Terman(特曼博士)已經做咗一個研究指出瞓得好嘅小朋友,智商係高過瞓得唔好嘅小朋友。佢研究嘅3000個小朋友入面,喺每一個年齡層,智商測驗成績比較高嘅小朋友都有一個共通點,就係夜晚瞓得好。


照顧小朋友有時真係會身心俱疲,但如果小朋友瞓得好,作息穩定,問題自然就會少好多,咁家長亦都可以爭取時間好好休息啦 。


既然瞓覺係咁重要,我哋又點知道BB或者小朋友係咪瞓得足夠呢?嚟緊我會再講下睡眠不足嘅徵兆,同埋各個年齡層嘅睡眠需要。11 views0 comments

Recent Posts

See All

Σχόλια


Post: Blog2_Post
bottom of page