top of page

【免費的「助眠法寶」】

好多爸爸媽媽都希望小朋友可以瞓得好,因為「寶寶瞓得好 爸媽少煩惱」嘛 😜 大家知唔知其實日常生活中有一種免費而且非常有利睡眠嘅小法寶,可以令小朋友更快入睡而且瞓得更安穩呢?

呢樣助眠法寶係咩?


就係 #陽光 🌞


爸爸媽媽可以喺空閒嘅時候多啲帶小朋友出去,等佢哋可以接觸陽光,因為陽光可以幫小朋友調節生理時鐘,幫助佢哋分辨日與夜。除此之外,陽光亦可以增加身體內嘅血清素 (serotonin),有助小朋友入睡同安睡。因為我哋嘅睡眠荷爾蒙褪黑激素係由血清素轉化而成,當我哋接觸到足夠嘅陽光,可以令身體產生足夠嘅血清素,夜晚血清素就會變成褪黑激素,話俾身體聽夠鐘瞓覺喇 💤


所以想小朋友瞓好啲,喺天氣好嘅時候,不妨帶佢哋去戶外曬吓太陽吖😉
13 views0 comments

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page