top of page

【床氣】

‘She got up on the wrong side of the bed ...’

呢句說話直接翻譯就係「佢今朝起身嘅時候落錯邊😐」(😅❓❓)


其實呢句說話實際意思係指起身嘅時候會有「起床氣」,心情唔愉快,好易喊同發脾氣😫 你嘅小朋友會唔會成日瞓醒都有床氣?如果有,不妨試試以下嘅方法😉


✅ 確保小朋友瞓得足夠

無論係BB、小朋友定係大人,瞓得好瞓得夠,心情自然靚啲☺️ 父母要盡量確保小朋友夜晚睡眠充足,咁佢哋起身嘅時候應該係精神奕奕,會對住你笑。相反,如果夜間睡眠時數唔足夠(而且長期係咁...),小朋友難免唔想起身,就算俾你叫醒左都好容易發脾氣。爸爸媽媽可以參考以下小朋友喺同階段夜晚所需嘅睡眠時數:


👉 0-3個月:8-10小時

👉 4-6個月:9-11小時

👉 7-36個月:10-12小時

👉 3-5歲:10-13小時(視乎是否仍有午睡時間)


日間小睡嘅情況都一樣,有啲嬰幼兒會瞓瞓下會喊幾聲轉下身叫幾下再瞓,所以父母先唔好過急去抱小朋友起身,佢哋可能只係銜接睡眠周期之間醒一醒,好快可以繼續瞓,如果爸爸媽媽以為佢哋瞓醒抱佢哋起身,佢哋都可能因為瞓唔夠有床氣㗎!


✅ 溫柔地叫醒小朋友

如果小朋友瞓到自然醒,相信佢哋心情一定係最好,但係有時候為咗確保佢哋午睡或者夜晚有充足嘅睡意,我哋都唔能夠俾小朋友瞓到日上三竿,有時候都需要叫醒佢哋😆 如果需要叫醒小朋友,可以試吓喺佢哋淺層睡眠嘅狀態下溫柔地叫醒佢哋 😉 爸爸媽媽亦可以慢慢拉開窗簾,等光線滲入房間。自然光可以喚醒我哋大腦,慢慢叫醒小朋友。


✅ 善用「早晨儀式」

爸爸媽媽可以同小朋友訂立「早晨儀式」,例如每朝小朋友起身時同佢擁抱一下、講吓當日嘅天氣、唱首歌等等,用輕鬆愉快嘅心情迎接美好嘅一日😉


✅ 預留少許時間比小朋友喺床上攤唞多一陣

小朋友剛剛瞓醒,佢哋嘅大腦都要由「睡眠狀態」轉為「開機狀態」,所以可以預留5分鐘時間比佢哋喺床上攤唞下,同佢哋傾吓計先抱佢哋起身。例如可以問吓佢哋:

琴晚瞓得好唔好呀?

有冇發夢呀?

今日想食咩早餐?3 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page